gezin3 - wit

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die GezinInGesprek aangaat in het kader van ‘kortdurende gezinsbemiddeling’ of andersoortige bemiddeling.
 2. GezinInGesprek zal in dit document aangeduid worden met ‘GiG’. De natuurlijke persoon waarmee een overeenkomst wordt aangegaan zal aangeduid worden als ‘cliënt’. GezinInGesprek wordt vertegenwoordigd door Menno Griffioen.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt schriftelijk bericht (e-mail) heeft gegeven akkoord te gaan met de offerte van GiG. Als de cliënt niet over een e-mailadres beschikt zal er een afschrift van de offerte getekend worden in het eerste gesprek na het kennismakingsgesprek.
 2. Een afschrift van deze algemene voorwaarden zal bijgesloten worden bij de e-mail met de offerte, of in het geval van een getekende offerte in het eerste gesprek overhandigd worden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en kennisnemen hiervan.

 

Artikel 3: Betaling

 1. Na het sluiten van de overeenkomst zal GiG een factuur opmaken. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. In het geval van het niet nakomen van de betalingsverplichting door de cliënt behoudt GiG zich het recht voor de overeenkomst ten alle tijde te beëindigen.

 

Artikel 4: Annulering

 1. De cliënt heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met GiG op te zeggen. Reeds gevoerde gesprekken en gespreksafspraken binnen twee werkdagen zullen daarbij in rekening gebracht worden, terwijl nog openstaande gesprekken gerestitueerd zullen worden voor een prijs van 35,-.
 2. Afspraken voor een gesprek kunnen tot twee werkdagen van tevoren afgezegd of verschoven worden. Binnen die termijn zal 50% van het extra gesprekstarief (59,-) in rekening gebracht worden. Een verzoek tot verschuiving binnen deze termijn kan altijd aangevraagd worden, maar moet wel passen binnen de agenda van GiG. GiG werkt daar graag in mee, maar behoudt zich het recht voor een verschuiving zonder opgaaf van reden te weigeren. Voor de bepaling van het moment van annulering of verschuiving is de datum van ontvangst van het bericht beslissend.
 3. GiG behoudt zich het recht voor gemaakte afspraken te annuleren of te verschuiven, maar zal dit uiteraard zoveel mogelijk voorkomen. De cliënt hoeft in dat geval uiteraard geen kosten te voldoen.
 4. Het niet nakomen van een afspraak door de cliënt (als de cliënt bijvoorbeeld niet thuis is) wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de afspraak. Ook het afbreken van het gesprek door één of meerdere deelnemers valt daaronder.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. GiG zal zich inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren en de belangen van de cliënt naar beste geweten te behartigen. GiG staat echter niet in voor het bereiken van het door de cliënt beoogde resultaat.

 

Artikel 6: Privacy

 1. GiG verbindt zich ertoe alle persoonsgebonden informatie voortkomend uit gesprekken geheim te houden. Verslaglegging wordt alleen gedeeld met het cliëntsysteem. Inzage hierin is altijd mogelijk. Wanneer het noodzakelijk lijkt vertrouwelijke informatie met derden uit te wisselen zal GiG hiervoor eerst toestemming vragen.
 2. In geval van huiselijk geweld, kindermishandeling of andere zwaarwegende misstanden kan het gebeuren dat GiG de noodzaak ziet dit geanonimiseerd te bespreken met een andere beroepsgenoot teneinde haar observaties te toetsen. GiG zal vervolgens altijd eerst de cliënt de situatie voorleggen alvorens verdere actie te ondernemen.

 

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 1. GiG heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan het weer, brand, verlies of diefstal van materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of ander soort verhindering.
 2. GiG zal in dat geval samen met de cliënt beslissen of afspraken opgeschort of geheel afgezegd worden. GiG behoudt zich daarbij het recht voor afspraken geheel te ontbinden indien zij daarvoor goede redenen ziet.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Hoewel GiG haar werkt met de uiterste zorg uitvoert, aanvaardt GiG geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en of advies voortvloeiend uit communicatie met GiG.
 2. Voor het overige is GiG aansprakelijk voor schade, die de cliënt lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan GiG toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen GiG is verzekerd dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 3. De in lid 2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van GiG.

Facebook activiteit

In het kort

Niet alleen binnen gezinnen kan beroep gedaan worden op de dienstverlening van GezinInGesprek.nl, ook binnen andere relaties (partners, collega's, buren enz.) is zij graag van dienst met vakkundige en professionele bemiddeling! Neem contact op voor meer informatie.

Ervaringen